آی‍ا پ‍اس‍خ‍گ‍وی‍ی‌ م‍س‍ئ‍ولان‌ ف‍ق‍ط ب‍رای‌ رف‍ع‌ ت‍ک‍ل‍ی‍ف‌ اس‍ت‌؟
46 بازدید
محل نشر: روزنامه ق‍دس‌ ، ۷ آذر ۱۳۸۳
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی